PODMIOTY GOSPODARCZE

Obszary Praktyki

Prawo spółek

Nasi Adwokaci:

  • Pomagają przy tworzeniu i przekształcaniu spółek prawa handlowego tak osobowych, jak i kapitałowych
  • Konstruują umowy i statuty spółek
  • Prowadzą bieżącą obsługę prawną przedsiębiorstw i przedsięwzięć gospodarczych
  • Realizują obsługę prawną inwestycji kapitału zagranicznego w Polsce i kapitału polskiego za granicą
  • Przygotowują projekty umów i kontraktów handlowych w obrocie krajowym i międzynarodowym
  • Prowadzą obsługę prawną zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy
  • Opracowują ocenę następstw transferu kapitału

Świadczymy pomoc prawną członkom Zarządów i Rad Nadzorczych i innych organów w spółkach kapitałowych prawa handlowego.

Poprzez doradztwo i reprezentację prawną niwelujemy wszelkie ujemne następstwa przewidziane przepisami w odniesieniu do działań i zaniechań osób piastujących funkcje w organach Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i Spółek Akcyjnych.

Reprezentujemy osoby prawne : Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i Spółki Akcyjne w sporach z byłymi członkami ich organów w zakresie ich odpowiedzialności cywilnej.

PEŁNA OBSŁUGA FIRM POLSKICH I ZAGRANICZNYCH ( RÓWNIEŻ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW )