Sąd Arbitrażowy w Bydgoszczy przy Izbie Adwokackiej

Sąd Arbitrażowy w Bydgoszczy przy Izbie Adwokackiej w Bydgoszczy może być godną rozważenia alternatywą dla sądownictwa powszechnego, pozwalającą na uzyskanie przez skonfliktowane Strony rozstrzygnięcia sprawiedliwego, szybkiego i uwzględniającego w równym stopniu interesy wszystkich zainteresowanych.